Algemene voorwaarden

by KiDra Webdesign

Artikel 1: Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van KiDra Webdesign.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en KiDra Webdesign.
  Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, off­ertes en alle door KiDra Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door KiDra Webdesign verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met KiDra Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van KiDra Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KiDra Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
 1. De door KiDra Webdesign gemaakte off­ertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 4 weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
 2. KiDra Webdesign is slechts aan de o­ffertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 4 weken na dagtekening, aan KiDra Webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven en overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en KiDra Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht KiDra Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of off­ertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  Artikel 4: Prijzen, facturatie en betalingen
 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat KiDra Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor KiDra Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% van de totale kosten na het goedkeuren van de o­fferte en de aanvraag voor de hosting is geaccepteerd. De website komt op een test omgeving te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. In de o­fferte wordt een periode overeengekomen, waarbinnen de website wordt gemaakt. Na afloop van deze periode, of eerder bij oplevering wordt de resterende 50 % van de totale kosten gefactureerd. Indien KiDra webdesign het overeengekomen werk niet geheel heeft kunnen uitvoeren, doordat opdrachtgever zijn/haar deel van het werk nog niet heeft uitgevoerd, zal de resterende 50 % toch gefactureerd worden (zie artikel 8.5). Na ontvangst van het bedrag wordt de website zo nodig op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van een ontwerp en door KiDra Webdesign. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf, gerekend vanaf startdatum. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie hiervoor de website op het tabblad onderhoud WordPress website.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door KiDra Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een off­erte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de off­erte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke incasso en gerechtelijke kosten.
  Artikel 5: Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig small onderhoudscontract voor een bestaande website.
  • Buiten het onderhoud wordt het normale uurtarief van KiDra Webdesign voor de werkzaamheden gerekend. Hier wordt apart overeenstemming over gemaakt met de opdrachtgever.
  • Werkzaamheden die onder het small onderhoudscontract vallen kunt u lezen op de website www.kidra-webdesign.nl op het tabblad onderhoud WordPress website.
 2. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig uitgebreid onderhoudscontract voor een bestaande website.
  • Maximaal 1 uur wordt er vrij gehouden voor eventuele aanpassingen aan de website, dit kan mits de totale layout van de website niet veranderd hoeft te worden. In dat geval wordt het normale uurtarief van KiDra Webdesign voor de werkzaamheden gerekend. Hier wordt apart overeenstemming over gemaakt met de opdrachtgever.
  • Werkzaamheden die onder het uitgebreid onderhoudscontract vallen kunt u lezen op de website www.kidra-webdesign.nl op het tabblad onderhoud WordPress website.
 3. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. Wanneer er per jaar gefactureerd wordt, zal er in geval van een small onderhoudscontract 5% worden gegeven en voor een uitgebreid onderhoudscontract 10%.
 4. De betalingen voor het onderhoud zal alleen via automatische incasso worden geïncasseerd indien maandelijks betaald gaat worden.
 5. Het contract wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het onderhoudscontract dient 1 maand voor einddatum te worden gemeld.
  Artikel 7: Verplichtingen van opdrachtgever
 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. KiDra Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
  Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst
 1. KiDra Webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Beschrijving van de werkwijze van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen:
  • Na de retour van de getekende offerte wordt er een testomgeving voorbereid, en wordt de eerste 50% van het totaalbedrag gefactureerd.
  • Een voorbeeld home, pagina etc. wordt er opgemaakt.
  • 1e overleg voor aanpassingen van de voorbeelden.
  • Aanleveren teksten, foto’s, video’s etc. door opdrachtgever.
  • Het verwerken van de aangeleverde stukken.
  • 2e overleg voor aanpassingen van het aangeleverde materiaal.
  • Indien er grote wijzigingen moeten plaatsvinden wordt er een 3e overleg gepland.
  • Afhandeling website, resterende 50% wordt gefactureerd.
  • Wanneer de factuur is voldaan wordt de Website overgezet op de definitieve locatie.
  • Wanneer een Budget/Standaard website is afgesloten gaat het onderhoud een maand na oplevering website van start (ga naar de website, bekijk hier de werkzaamheden van het onderhoudscontract).
 3. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal KiDra Webdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwali­ficaties.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KiDra Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KiDra Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KiDra Webdesign zijn verstrekt, heeft KiDra Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. KiDra Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KiDra Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
 6. KiDra Webdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft KiDra Webdesign het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat KiDra Webdesign hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 8. Indien door KiDra Webdesign of door KiDra Webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart KiDra Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
  Artikel 9: Wijzigingen en meerwerk
 1. Indien KiDra Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan KiDra Webdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van KiDra Webdesign. Deze tarieven kunt u vinden op de website kidra-webdesign.nl. KiDra Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal KiDra Webdesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de ­financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor KiDra Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  Artikel 10: Duur en beëindiging
 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 6 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het contract kan worden opgezegd na de minimale looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. KiDra Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met KiDra Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. KiDra Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens KiDra Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. KiDra Webdesign zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van KiDra Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  Artikel 11: Levering en levertijd
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
  Artikel 12: Copyright
 1. Alle aan KiDra Webdesign verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door KiDra Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door KiDra Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
  Artikel: 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. KiDra Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van KiDra Webdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
  Artikel 14: Overmacht
 1. In geval van overmacht is KiDra Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. KiDra Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider anderen waarop KiDra Webdesign geen invloed kan uitoefenen.
  Artikel 15: Diverse bepalingen
 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de beterende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. KiDra Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. KiDra Webdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
  Artikel 16: Derden
 1. KiDra Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door KiDra Webdesign doorgevoerd.
 2. KiDra Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider
  Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud
 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door KiDra Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door KiDra Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van KiDra Webdesign.
  Artikel 18: Privacy bepalingen
 1. Uw persoonsgegevens worden door KiDra Webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. KiDra Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, emailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming
Klopt er iets niet? Neem dan contact op via het contactformulier
Scroll naar boven